تبلیغات
اینکد و دیکد کردن کد های شما


کلیک نمایید. Encode به منظور کد کردن کد های خود لطفا کد خود را در اینجا قرار دهید و روی


کلیک نمایید. Decode به منظور باز کردن کد های خود لطفا کد خود را در اینجا قرار دهید و روی
برای نمایش کد انکد شده باید آنرا در کد زیر در محل مشخص شده جایگزین کنید. (در صورت لزوم محتویات بین تگ اسکریپت را در یک فایل جی اس جداگانه قرار دهید)